• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 --> Školský poriadok

--> Školský učebný plán

--> Cieľové požiadavky pri maturitnej skúške

--> Profil absolventa

--> Prijímacie konanie

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského sa zameriava na odbornú prípravu absolventov v oblasti informatiky, programovania a robotiky a uchádzačom ponúka štúdium v duálnom systéme s partnerskou firmou Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen. Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie.    

Našim cieľom je pripraviť žiakov pre pracovný trh 21. storočia, pričom sa zameriavame na oblasť informatiky, programovania a robotizácie, ktoré v súčastnosti tvoria najrýchlejšie rastúci sektor s najväčším deficitom kvalifikovanej pracovnej sily. V týchto oblastiach budú naši absolventi pripravení priamo pre prax, keďže úroveň ich vedomostí a zručností v týchto odboroch by mala presahovať stredoškolskú úroveň - absolventi by mali ovládať mnohé vedomosti a zručnosti, ktoré sa v súčasnosti dosahujú až v prvých semestroch VŠ.

Ďalším cieľom je, aby absolvent mohol plynule pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického zamerania, či už v oblasti informačných a komunikačných technológií, programovania, ako aj v iných technických oblastiach vyžadujúcich od uchádzačov vedomosti z matematiky a fyziky na úrovni gymnázia. Preto okrem odborných predmetov zameraných na informatiku a programovanie žiakom výrazne posilňujeme aj obsah učiva matematiky a fyziky.

Školský vzdelávací program (k nahliadnutiu na sektretariáte) vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu zameraného na výchovu a vzdelávanie v skupine študijných odborov 25 informačné a komunikačné technológie. ŠkVP vymedzuje základné odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolaní v oblasti „Vývoj IKT riešení“ s podielom praktickej prípravy, ako aj na ďalšie štúdium technických odborov na vysokej škole.