• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Školský klub detí je súčasťou Cirkevnej základnej školy a nachádza sa v budove školy. Skladá sa z 3 oddelení. Výchovný program sa vzťahuje na všetky typy oddelení s prihliadnutím na schopnosti a zručnosti žiakov. Samostatné oddelenia využívajú priestory na prízemí školy a triedy 1. poschodia. K pohybovým aktivitám môžu deti využívať po dohode telocvičňu, školský dvor a školské ihrisko. Vybavenie a materiálne podmienky ŠKD sú vyhovujúce. Stravovanie je zabezpečené v budove Katolíckej spojenej školy - Školskej jedálni.

Žiaci sú rozdelení v troch oddeleniach, kde spoločne objavujú, hrajú sa, upevňujú priateľstvá pod vedením p. vychovávateliek:
1. oddelenie -  Zuzana Ďuricová 
2. oddelenie -  Mgr. Janka Jombíková
3. oddelenie -  Bc. Zuzana Kremlová

Mesačný príspevok na činnosť ŠKD je 5€.  Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti zamestnancov KSŠ platia 1€.

Pedagogická práca v školskom klube má svoje špecifiká - deťom zabezpečuje odpočinok, rekreáciu, ale i zaujímavé využitie voľného času. Dobre vytvorený program činností v školskom klube detí by mal mať pre deti predovšetkým funkciu relaxačnú a socializačnú. Deti by si v klube mali odpočinúť, vytvárať a prehlbovať vzťahy so svojimi vrstovníkmi, realizovať sa v činnostiach, ktoré ho bavia, poznávať a rozvíjať svoje záujmy. Činnosť v školskom klube detí rozvíja dieťa v znalostiach dôležitých pre život v spoločnosti a vybavuje ho žiaducimi vedomosťami, zručnosťami, ale tiež postojmi.

V školskom klube máme tieto tematické oblasti výchovy:
-    vzdelávacia
-    telovýchovná, zdravotná a športová
-    pracovno-technická
-    spoločensko-vedná
-    prírodovedno-environmentálna
-    esteticko-výchovná výtvarná, hudobná, literárno-dramatická

Prednosti činnosti ŠKD:
- začleňovanie dieťaťa do kolektívu, individuálny a spoločenský rozvoj, pestovanie záujmov, organizované využívanie voľného času, prevencia pred začlenením dieťaťa do rôznych asociálnych skupín
- rozvoj záujmovej činnosti, možnosť relaxácie formou hier, súťaží, pohybových aktivít, vychádzok; rešpektovanie individuality dieťaťa pri rozvoji jeho záujmov
- výchova k rodičovstvu, ochrane svojho zdravia, ochrane životného prostredia, prvky etickej a protidrogovej výchovy
- príprava žiaka na vyučovanie, prehlbovanie vedomostí, individuálny prístup, resp. doplnenie vedomostí u slaboprospievajúcich žiakov

Kontakt na ŠKD: 0908 544 401

-> FOTOGALÉRIA

Všetkým deťom želáme úspešný školský rok a dni prežité v našom školskom klube naplnené radosťou a spokojnosťou. Tešíme sa na všetkých nových žiačikov... :)