• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Každoročne sa posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny stretávame pri stromčeku a jasličkách, aby sme si pripomenuli narodenie Ježiška. Tento rok program začali druháci. S pani učiteľkou Kamilou Lulákovou si nacvičili naozaj bohatý program vinšov a kolied. Malé vinšovníčky a vinšovníci obetovali Ježišovi rôzne dary, ktoré poprepletali úprimným spevom. Po nich krátkou anglickou piesňou a tančekom spestrili program štvrtáci. Predstavitelia Jozefa a Márie Paľko Chovan a Anička Chovanová zaspievali pieseň z muzikálu  Evanjelium o Márii. Už je pravidlom, že na tomto stretnutí nesmú chýbať školskí koledníci. Žiaci, ktorí boli príkladom pre iných alebo nejako iným pomohli, boli odmenení darčekmi od rodičov nášho zosnulého spolužiaka Janka Mojičku, za ktoré im zo srdca ďakujeme. Prekvapením pre žiakov bolo vystúpenie učiteľov, duchovných aj školníkov s piesňou Vstávajte pastieri. Na záver pán farár predniesol krátku ďakovnú modlitbu, pán kaplán prítomných potešil vtipným príbehom a udelil nám všetkým novokňazské požehnanie. Za pomoc pri realizácii programu ďakujeme p. učiteľovi Matejkinovi za ozvučenie, p. riaditeľke ZUŠ Irene Chovanovej za požičané kostýmy a doprovod, p. učiteľke Danke Halajovej a deviatačke Aële Hasbach tiež za hudobný doprovod a p. učiteľke Helene Chovanovej za celkovú prípravu.