• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Na základe rôznych podmienok v domácnostiach a v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol, že žiaci na konci roka nebudú klasifikovaní.

Žiaci, ktorí boli do 16. 3. 2020 klasifikovaní známkou nedostatočný, prípadne takto boli klasifikovaní na polročnej klasifikácii a svojimi výsledkami pri opakovaní učiva dištančnou formou si tieto výsledky nezlepšili (pomocou projektov, na základe inštrukcií vyučujúceho) budú z učiva prebratého do 16. 3. 2020 komisionálne preskúšaní v termíne do 31. 8. 2020.