• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Charakteristika absolventa
Absolvent skupiny odborov 25 Informačné a komunikačné technológie v študijnom odbore 2561 M Informačné a sieťové technológie so zameraním na oblasť Vývoj IKT riešení je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vyvíjať a vytvárať IKT riešenia. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Absolvent je pripravený na výkon pracovnej pozície programátora. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Získaním základných odborných vedomostí a zručností sa absolvent uplatní ako kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať samostatnú činnosť v  oblasti informatiky, programovania a robotiky. V našej partnerskej firme Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen sú to napr. pracovné pozície PLC programátor, CNC programátor, SW Programátor, SW vývojár, Technik skúšobných zariadení. Keďže na slovenskom pracovnom trhu chýba v súčasnosti približne 10.000 ľudí s IT vzdelaním, naši absolventi budú patriť k najžiadanejším na trhu práce.

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium, študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia technického zamerania (najmä IT odbory, matematicko-fyzikálne odbory, architektúra, stavebné fakulty) alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.