• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

--> výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

 

a, Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b, Forma prijímacej skúšky je písomná.

c, Obsahom prijímacích skúšok je test zameraný na všeobecno-vzdelávacie predmety (matematika, informatika, analytické myslenie).

d, Žiaci, ktorí v  celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% (§ 65 ods. 5  školského zákona) alebo mali z jednotlivých vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním za 7. ročník, 8. ročník a za 1. polrok 9. ročníka priemerný prospech 1,00 budú  prijatí bez prijímacích skúšok.

e, Ostatným uchádzačom o štúdium sú pridelené body za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka T9, za prospech na ZŠ,  výsledky  písomnej prijímacej skúšky a za úspechy v súťažiach nasledovne:

 1. Výsledky testovania T9:

Dosiahnuté percentá

Body

 

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

100

10

15

99 - 90

8

12

89 - 80

6

9

79 - 70

4

6

69 - 60

2

3

59 - 50

1

1

 

2. Prospech na ZŠ: body budú pridelené podľa priemerného prospechu žiaka, ktorý sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, za 7. ročník, 8. ročník a za 1. polrok 9. ročníka, nasledovným  spôsobom:

 

Body

1,00

bez prijímacieho konania

1,01 – 1,5

15

1,51 – 2,00

10

2,01 – 2,5

5

2,51 a viac

0

 

3. Test zameraný na všeobecné predpoklady (matematika, informatika, analytické myslenie):

- možnosť získať maximálne 45 bodov

 

4. Umiestnenie na olympiádach a súťažiach organizovaných MŠVVaŠ (najvyššie umiestnenie v 7. – 9. ročníku):

 

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Celoslovenské kolo

15 bodov

10 bodov

5 bodov

Krajské kolo

9 bodov

6 bodov

3 body

Okresné kolo

3 body

2 body

1 bod