• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

 

Ing. Vladimír Šimko

 

     Štúdium: ČVUT v Prahe

     Pozícia: Koordinátor BIM (Building Information Modeling)

 

Správa o novej Strednej odbornej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici, zameranej na informačné a sieťové technológie ma veľmi potešila. Pre žiakov, ktorí inklinujú k prírodným vedám je cesta techniky ten správny smer. Ako absolvent vysokej technickej školy v Prahe môžem potvrdiť vysoký záujem o ľudí s týmto zameraním na trhu práce.

Absolventi stredných technických škôl sú pripravení vstúpiť do pracovného života s veľmi silným základom, ktorý im prináša zaujímavé pracovné pozície a finančné ohodnotenie. Na druhej strane, im tento základ poskytne i výhodnú príležitosť pokračovať v štúdiu a dostať sa na prestížne vysoké školy doma, alebo v zahraničí. Verím, že i absolventi Strednej odbornej školy sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici nebudú výnimkou.

 

 

 

Ing. Dominik Palášthy, M.Sc.

 

     Štúdium: ČVUT v Prahe, RWTH Aachen

     Pozícia: Statik

 

Som absolventom Katolíckej spojenej  školy sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici, ktorú som navštevoval od 6.ročníka „základky“ až po „gympel“. Na vysokej škole som navštevoval Stavebnú fakultu so zameraním na statiku inžinierskych konštrukcií a mostov. Magisterské štúdium som absolvoval v Nemecku ako štipendista, pričom som bol paralelne aj študentom v Prahe. Aktuálne pracujem vo vývoji a výskume pre súkromný sektor.

Škola so zameraním na prírodné vedy a síce na matematiku, fyziku a informatiku je v dnešnej dobe veľmi žiadaná. Ďalším veľkým pozitívom je možnosť duálneho štúdia, kde sa teoretické znalosti premietnu do praxe. Avšak neznamená to, že študenti nemôžu ísť na vysokú školu. Práve naopak, títo študenti budú mať výborný základ na štúdium s technickým zameraním.

Trh práce sa rýchlo vyvíja, pričom robotizácia priemyslu a informačné technológie hrajú zásadnú rolu. Práve preto je dopyt po ľuďoch so vzdelaním v IT významný. Kľúčovou vlastnosťou v dnešnej dobe je analytické myslenie, ktoré sa precvičuje/nadobúda vďaka matematike.

Na záver by som chcel podporiť vznik tejto školy z prostého dôvodu a síce, že ľudia s týmto vzdelaním sa zaručene nikdy a nikde nestratia, keďže dnes začína byť premýšľajúci človek raritou.

 

 

 

Bc. Michal Babiak

 

     Štúdium: Žilinská univerzita v Žiline

     Pozícia: Programátor

 

Ako programátor v spoločnosti Continental vo Zvolene a zároveň absolvent Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici sa veľmi teším tejto vzniknutej spolupráci.

Štúdium na Katolíckom gymnáziu sv. Františka Assiského mi poskytlo základy pre štúdium informatiky na univerzite. Jedinečné rodinné prostredie a zároveň úprimný záujem učiteľov o každého študenta môžem odporučiť každému. Zameranie novej strednej školy na programovanie a robotiku dá absolventom obrovskú výhodu k štúdiu na vysokých školách.

Práca v spoločnosti Continental ponúka neobmedzené možnosti pre rozvoj a napredovanie. Hodnoty spoločnosti – odhodlanie víťaziť, sloboda konať, dôvera a súdržnosť nie sú len prázdnymi slovami. Ich uplatňovanie v každodennom pracovnom živote je viditeľné neustále.

Profesionálny prístup, pevné zázemie, vysoká kvalita a neobmedzené možnosti rozvoja sú zárukou kvalitného štúdia na Strednej odbornej škole sv. Františka Assiského.

 

 

 

Richard Cánik

 

     Štúdium: FEI STU

     Pozícia: študent robotiky a kybernetiky

 

Ako študent Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici som bol súčasťou prvej generácie študentov, ktorí používali iPad ako učebnú pomôcku. Gymnázium mi dalo základy do mojej kariéry, či už po technickej stránke, ale aj v osobnom raste. Už počas štúdia na gymnáziu som mal možnosť okúsiť základy robotiky a informatiky a aj vďaka tomu, som sa rozhodol svoje ďalšie kroky viesť technickým smerom. Katolícke gymnázium už vtedy vedelo pripraviť ľudí na technické štúdium so správnym základom, samozrejme tých, ktorí o to mali záujem.

Ísť v príprave už na strednej škole ešte hlbšie po odbornom zameraní je podľa môjho názoru správna cesta. V technickom raste sa snažím stále pokračovať, ako študent robotiky a kybernetiky na FEI STU a podieľaním sa na zaujímavých projektoch v oblasti automatizácie, počítačového videnia a robotiky.

 

 

 

Dominik Babiak

 

     Štúdium: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

     Pozícia: študent aplikovanej informatiky

 

Po skončení základnej školy som pokračoval v štúdiu na Katolíckom gymnáziu sv. Františka Assiského. Celé stredoškolské štúdium som prejavoval záujem o informatiku a informačné technológie, ktoré boli mojou záľubou a dlhodobo som sa im venoval.

Nikdy som výber tejto školy neoľutoval a to z dvoch hlavných dôvodov. Prvým bol prístup učiteľov k žiakom a druhým snaha o napredovanie školy správnym smerom. Učitelia mali ľudský prístup a vždy sa snažili ku každému študentovi pristupovať individuálne, aby mu pomohli napredovať pri jeho ceste vo vzdelávaní sa. Mojím profilovým predmetom bola informatika a za veľa vďačím práve pánovi učiteľovi, ktorý si vždy našiel čas aj pri mimoškolských aktivitách, kde nás učil programovať a venoval nám svoj čas. Podporoval môj záujem o tento predmet a dal mi vynikajúci základ vedomostí, ktoré som zúročil v ďalšom štúdiu. V škole sme na výučbu používali najmodernejšie zariadenia.

Po maturite bolo moje rozhodnutie jednoznačné - študovať informatiku. Vybral som si Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakultu prírodných vied, odbor aplikovaná informatika. V roku 2018 som ukončil bakalárske štúdium a pokračujem v II. stupni vysokoškolského štúdia. A tak aj vďaka strednej škole sa mi napĺňa môj sen získať vzdelanie pre povolanie, ktoré je mojou záľubou.