• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

2.9.2019
8:00
stretnutie študentov v triede 1.D
8:30
slávnostná sv. omša pri príležitosti otvorenia nového školského roka vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie
10:00
administratíva - podpisovanie zmlúv medzi zákonným zástupcom a spoločnosťou Continental k duálnemu vzdelávaniu, potvrdenie o návšteve školy, ISIC

3.9.2019
7:45
organizačné pokyny triedneho učiteľa Mgr. Michala Santorisa, poučenie o bezpečnosti pri práci, informácia o vnútornom poriadku školy. Predloženie dokladov: rodný list, vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ, prípadná žiadosť pre oslobodenie od telesnej výchovy. Vybavenie všetkých potrebných potvrdení pre študentov, vydávanie učebníc a učebných pomôcok.

Od 4.9.2019 vyučovanie podľa rozvrhu.

 

bolo...