• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

16.10.2019 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

28.10.2019 Ochrana života a zdravia; teoretická časť

29.10.2019 Ochrana života a zdravia; praktická časť

30.-31.10.2019 Jesenné prázdniny

 

bolo...

4.10.2019 Sviatok sv. Františka Assiského, patróna školy (galéria)

6.9.2019 Salamandrové dni; možnosť zapojenia sa študentov do Salamandrového sprievodu

4.9.2019 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

3.9.2019 Organizačné pokyny triedneho učiteľa Mgr. Michala Santorisa, poučenie o bezpečnosti pri práci, informácia o vnútornom poriadku školy, vybavenie všetkých potrebných potvrdení pre študentov, vydávanie učebníc a učebných pomôcok

2.9.2019 Začiatok školského roka 2019/2020 sv. omšou vo farskom kostole, podpisovanie zmlúv medzi zákonným zástupcom a spoločnosťou Continental k duálnemu vzdelávaniu, potvrdenie o návšteve školy, ISIC