• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Vážení rodičia,

v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov ponúka ministerstvo školstva v školskom roku 2021/2022 možnosť dobrovoľného antigénového samotestovania žiakov v domácom prostredí. Každý žiak našej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového testovania majú všetci žiaci, teda aj tí, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Potrebný počet testov objedná škola na základe Vášho záujmu. O spôsobe ich distribúcie Vás budeme priebežne informovať. Týmto Vás chceme poprosiť o spätnú väzbu formou krátkeho dotazníka (príloha 1) do stredy 25.8.2021.

Pri vykonávaní testu sa postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. Bližšie informácie o samotestovaní a o ďalšom postupe v prípade pozitívneho výsledku samotestovania antigénovým testom žiaka počas školského roka nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

Podotýkame, že testovanie je DOBROVOĽNÉ a podľa aktuálnych usmernení nie je podmienkou účasti žiaka na vyučovaní.

Pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“  (príloha 2). Toto vyhlásenie môžete doniesť vyplnené a podpísané alebo ho vypísať vo vestibule školy.

Príloha č.1 - záujem o antigénové samotestovanie
Príloha č. 2 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti