• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Vážení rodičia,

v súlade  s dokumentom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v ZŠ pre školský rok 2020/2021 predkladá zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do školy vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (príloha 1) a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti - príloha 2).

Zdravotný dotazník môže zákonný zástupca vyplniť priamo v škole v prvý deň nástupu dieťaťa na vyučovanie.  Z dôvodu zabezpečenia plynulého nástupu žiakov na vyučovanie na začiatku šk. roka uvítame, ak prinesiete dotazník v prvý deň nástupu dieťaťa do školy vyplnený.