• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 v súlade s dokumentom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

--> Vyhlásenie zákonného zástupcu

--> Vyhlásenie návštevníka školy