• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Stredná odborná škola
  poskytuje praktické vzdelanie v oblasti informačné a sieťové technológie
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie

 

Náplň práce a kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pozície

 

Školský psychológ:

• vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ a materských škôl vo svojej územnej pôsobnosti,

• poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu základnej školy, pedagogickým zamestnancom materských škôl vo svojej územnej pôsobnosti,

• uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,

• aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti MŠ, ZŠ, a príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

• v spolupráci s MŠ, ZŠ, komunitnými centrami a príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) realizuje a vyhodnocuje depistážne screeningové vyšetrenia u detí a žiakov a následne odporúča k stimulácii identifikované oslabené oblasti dieťaťa a žiaka,

• spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,

• zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,

• poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,

• aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ, v ktorej pôsobí,

• systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,

• práca v segregovaných komunitách,

• spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,

• spolupracuje, podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,

• vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,

• spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu.

 


Špeciálny pedagóg:

• vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení,

• poskytuje individuálne a skupinové špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom základnej školy a materských škôl vo svojej územnej pôsobnosti,

• uskutočňuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,

• v spolupráci s MŠ, ZŠ, a komunitnými centrami a príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) realizuje a vyhodnocuje depistážne screeningové vyšetrenia u detí predškolského veku a následne odporúča k stimulácii identifikované oslabené oblasti dieťaťa,

• spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi

• realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní,

• kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie,

• pravidelne realizuje reedukácie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia,

• zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,

• aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka MŠ, ZŠ, v ktorej pôsobí,

• systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,

• práca v segregovaných komunitách,

• spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,

• spolupracuje, podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,

• vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti.

 


Sociálny pedagóg:

• vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu činnosť a osvetovú činnosť,

• vykonáva odborné činností zamerané na žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených, vrátane ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a na plnenie úloh sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov a reedukácie správania,

• zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,

• mapuje sociálno-patologické javy v škole,

• venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím MŠ,ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),

• v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,

• poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,

• spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP atď.,

• spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu,

• spolupracuje s ostanými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,

• vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov,

• sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami a pod,

• pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,

• vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,

• práca v segregovaných komunitách,

• spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,

• spolupracuje, podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,

• spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu.

 


Asistent učiteľa:

Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa, pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením. Asistent učiteľa sa podieľa na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Činnosti vykonávané asistentom učiteľa na materských, základných a stredných školách, ktoré budú financované v rámci jednotkovej ceny:

1) Vo výchovno-vzdelávacom procese:
a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka
c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
d) vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok zameraného na deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

2) Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou:
a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných),
b) návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
c) spoločenské aktivity,
d) športové podujatia a podobne

3) V spolupráci s rodinou:
a) komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa alebo žiaka o procese výchovy a vzdelávania,
b) oboznamovanie sa so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka a s jeho rodinným prostredím.

4) V oblasti vzdelávacích aktivít:
a) účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

 


Pedagogický asistent:

Činnosti vykonávané pedagogickým asistentom na základných školách, ktoré budú financované v rámci jednotkovej ceny:

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov,
d) vykonávanie dozoru počas prestávok,
e) sprevádzanie žiakov mimo triedy,
f) pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

2. V práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách:
a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy,
b) návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
c) zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu,
d) organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi,
e) spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.