• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Gymnázium
  poskytuje kvalitné vzdelanie všeobecného zamerania s dôrazom na cudzie jazyky
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie


Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici pôsobí v zrekonštruovaných priestoroch na ulici A. Gwerkovej-Göllnerovej 9, ktorá je v tichom prostredí prírody Štiavnických vrchov a zároveň je len 5 minút od centra mesta. Zriaďovateľom školy je Banskobystrická diecéza, katolícku formáciu žiakov zabezpečuje duchovný správca školy. Je zložená z materskej školy, základnej školy a gymnázia.

Materská škola sv. Františka Assiského bola založená v roku 2010 ako nové školské zariadenie a je jedinou katolíckou materskou školou v okrese Banská Štiavnica. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti vo veku od 2 do 7 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Sú v nej zriadené 3 osobitné triedy pre rozličné vekové skupiny. K svojej činnosti využíva veľké, moderne zariadené priestory a zároveň má možnosť využívania spoločných priestorov školy – telocvičňa, jazykové laboratóriá, učebňa informačno-komunikačných technológií. V blízkosti školy sa nachádza plaváreň, multifunkčné ihrisko a detské ihrisko. Výučbu zabezpečujú kvalifikovaní učitelia. Je umiestnená na prízemí budovy Katolíckej spojenej školy.

Základná škola sv. Františka Assiského bola založená v roku 1992 v historickej budove na Radničnom námestí. Podnet k založeniu školy dal vtedajší správca farnosti, Mons. ThLic. Imrich Šišulák, ktorý mal veľký záujem o kresťanskú výchovu nových generácií. V tejto budove sídlila do roku 2010, kedy sa presťahovala do súčasných zrekonštruovaných priestorov. Vyučovanie prebieha plne podľa učebných osnov pre základné školy so zvýšenou dotáciou výučby katolíckeho náboženstva. Pôsobí na prvom a druhom poschodí Katolíckej spojenej školy.

Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského bolo založené v jubilejnom roku 2000 v historickej budove na Kammerhofskej ulici. Nadviazalo tak na prerušenú históriu piaristického gymnázia, ktoré v meste pôsobilo v rokoch 1776-1919. V tejto budove sídlilo do roku 2010, kedy sa presťahovalo do súčasných zrekonštruovaných priestorov. Poskytuje všeobecné vzdelanie plne v súlade s učebnými osnovami pre gymnáziá so zvýšenou dotáciou výučby katolíckeho náboženstva a anglického a nemeckého jazyka. Pôsobí na treťom poschodí Katolíckej spojenej školy.

Katolícka spojená škola ako jedna z mála na Slovensku poskytuje vzdelávanie pomocou zariadení iPad. Počas štúdia je možnosť plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku a široká ponuka záujmových krúžkov (robotický, včelársky, folklórny, športový, výtvarný, domáci kutil...). Žiaci školy majú možnosť každý rok absolvovať výmenný pobyt v partnerskom Gymnáziu sv. Margity v Budapešti.

Začiatky katolíckeho školstva v Banskej Štiavnici siahajú do ďalekej minulosti 13. storočia, kedy v Banskej Štiavnici pôsobil dominikánsky rád. V súvislosti s ním je archívna zmienka o existencii školy neznámeho typu. Tak isto je známa informácia o farskej škole z roku 1500, v ktorej sa vyučovalo po latinsky. V roku 1649 vzniklo jezuitské gymnázium, ktoré následne v roku 1776 po zrušení jezuitského rádu, prebrali piaristi. Pôsobilo v budove bývalého dominikánskeho kláštora vedľa Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici až do roku 1919, kedy bolo odovzdané štátu. Na túto históriu nadviazal v roku 1992 vznik Cirkevnej základnej školy v historickej budove na Radničnom námestí.

Škola ponúka príjemné rodinné prostredie a napĺňa posolstvo a odkaz sv. Františka Assiského, ktorý sa svojím životom, vzťahom k ľuďom a k prírode  stal vzorom pre nás všetkých.